கடலின் காதலன்

Sunday, March 7, 2010

கொலைநிகழ்த்துதல்!

வனமுறை புலியின் தந்த வடிவ பற்களின்
காவி நிறத்தில் ஒளிந்திருக்கிறது மான்
இரத்த வீச்சம் ..........
இதழில் ஒழுகும் குருதியை துடைத்தபடி
நிற்கிறேன் பழுப்புநிற மிருகக்கண்கள்
சுமந்தபடி கொலைவெறி மிக ...
நாசுழற்றி மிருகமிளைப்பாற .
"நான் " துடிக்கிறது இறந்துகொண்டிருக்கும்
பிரியத்தை ஏந்திய படி .
இமைதுடிக்க !!உயிர் இருக்கிறது
ஓடிக்கொண்டிருக்கிறேன் எங்கோ !